Stadgar för Odenslunda villaägareförening

Oktober 1995 
Ändrade på årsmöte 2011-02-23 och konfirmerade på föreningsmöte 2011-05-25 § 8.1.

§ 1. Art, verksamhetsområde, namn Föreningen utgör en sammanslutning av vissa fastighetsägare- egnahemsägare- i Odenslunda villaområde inom Upplands Väsby kommun. Föreningens geografiska verksamhetsområde framgår av till dags dato förd fastighetsförteckning, vilken förvaras hos föreningens styrelse. Föreningens namn är ” Odenslunda villaägareförening”.

§ 2. Ändamål Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen inom verksamhetsområde rörande – trafik- och miljöförhållanden – sanitära och estetiska förhållanden – rekreationsmöjligheter.

§ 3. Organisation Organ för föreningens verksamhet är – föreningsmöte – styrelsen.

§ 4. Ansvar För sina förbindelser ansvarar föreningen endast med sina tillgångar.

§ 5. Medlemskap Fastighetsägare- egnahemsägare- inom föreningens verksamhetsområde äger rätt att vara medlem i föreningen. Upphör medlem att vara ägare till fastighet inom föreningens verksamhetsområde är han/hon därigenom befriad från medlemskap. Medlem som icke rättar sig efter föreningens stadgar eller efter beslut som fattats på förenings- eller styrelsemöte kan uteslutas ur föreningen.

§ 6. Medlemsavgift Medlemmarna erlägger en medlemsavgift – årsavgift. Denna bestämmes av årsmötet. Förfallodag skall vara 1 april det år den fastställes.

§ 7. Föreningsmöte Föreningen medlemmar, samlade till allmänt möte – föreningsmöte -, utöver högsta beslutanderätten rörande föreningens angelägenheter.
7.1 Ordinarie föreningsmöte Ordinarie föreningsmöte – årsmöte – hålles februari månad på tid och plats inom Upplands Väsby kommun som styrelsen bestämmer. Vid årsmöte skall följande dagordning föreligga. 1. Godkännande av kallelsen och redovisning av fullmakter. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två protokolljusterare, tillika rösträknare. 3. Föredragande av styrelsens och revisorernas berättelse samt beslut om ansvarfrihet för styrelsen. 4. Föredragande av styrelsens förslag till budget, årsavgift och arvoden samt plan för det kommande verksamhetsåret. 5. Beslut om årsavgift och arvoden samt fastställande av budget. 6. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter. 7. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. 8. Val av valberedning. 9. Behandling av sedan föregående föreningsmöte eventuellt vilande ärenden. 10. Behandling av stadgeenligt inkomna motioner. 11. Behandling av övriga i kallelsen specificerande ärenden. 12. Diskussion av övriga av medlemmar vid mötet väckta frågor.
7.2 Extra föreningsmöte Extra föreningsmöte hålles – när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt. – när minst en tiondel av samtliga föreningsmedlemmar hos styrelsen skriftligt påkallar ett extra möte med uppgift om ändamål och de ärenden som de önskar få behandlade. Vid extra föreningsmöte skall i dagordningen upptagas punkterna 1, 2, 3, och 12 ur dagordningen för årsmöte. Punkt 3 utgår om ansvarsfrihet för styrelsen ej är påkallad. Extra föreningsmöte som påkallats av revisorerna eller föreningsmedlemmar bör hålla inom en månad efter det att begäran härom inkommit till styrelsen.

§ 8. Ordning för föreningsmöte
8.1 Kallelse: Kallelse till föreningsmöte sker via e-post samt via hemsidan. Utskick samt publicering sker minst åtta dagar före mötet. Kallelsen skall innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas. För de som inte har e-post sker kallelsen skriftligen minst åtta dagar före mötet.
8.2 Motioner Ärenden som medlem/medlemmar avser att taga upp på årsmöte – motioner – skall, för att kunna ges eventuell beredning inom styrelsen, vara skriftligen anmälda dit senast den 15 januari.
8.3 Rösträtt Medlem som erlagt årsavgiften för kalenderåret äger rösträtt till och med följande årsmöte. Rösträtten utövas personligen av medlem eller dennes maka/make eller i bådas frånvaro av fullmaktsombud.
8.4 Fullmakt Fullmakt skall vara skriftlig, bevittnad och utställd på namngiven person – ombudet. Fullmakten skall avse viss/vissa frågor upptagna i dagordningen för mötet och den skall uppvisas före mötes början. Ombudet får företräda endast en medlem.
8.5 Röstning Vid röstning representerar varje fastighet en röst.
8.6 Beslut Såsom föreningens beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avges. (För beslut om ändring av stadgarna mm se §16.1). Val avgöres vid lika röstetal genom ordförandens utslagsröst. Val förrättas med slutna röstsedlar om framställan härom göres vid mötet, i annat fall genom öppen omröstning.
8.7 Protokoll Vid föreningsmöte föres protokoll, vilket justeras av mötets ordförande och de utsedda protokolljusterarna.

§ 9. Poströstning
9.1 Ordning för poströstning För specifik fråga har styrelsen möjlighet att inhämta medlemmarnas åsikt genom poströstning. Information om ärende och röstsedel skall vara medlemmarna tillhanda tre veckor innan omröstningen skall vara genomförd.
9.2 Beslut För beslut krävs röster från minst 10% av föreningens medlemmar och frågan avgörs med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst.

§10. Styrelse
10.1 Säte, sammansättning Styrelsen skall ha sitt säte inom föreningens verksamhetsområde. Den skall bestå av minst 5 och högst 8 ledamöter. Ordförande väljes på två år och övriga ledamöter väljes för en tid av högst två år. Mandattiderna bör jämkas så, att inte mer än halva antalet ledamöter samtidigt står i tur att avgå. Avgående ordförande eller annan ledamot kan omväljas. Styrelsen väljer vid sitt första sammanträde efter årsmötet – konstituerande sammanträde – inom sig erforderliga funktionärer och fastställer i samband därmed sin arbetsordning för året.
10.2 Ansvar Styrelsens ledamöter ansvarar gemensamt, en för alla och alla för en, för de föreningens medel som styrelsen förvaltar.
10.3 Arbetsformer Styrelsen kallas till ordinarie sammanträde på tid, plats och sätt som styrelsen bestämmer. Ordförande har rätt kalla till extra sammanträde på tid, plats och sätt som ordförande bestämmer. Ordförande är skyldig att kalla till extra sammanträde då minst halva antalet styrelseledamöter påkalla detta med uppgift om ändamålet och de ärenden som de önskar få behandlade. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarnade. Beslut fattas genom enkel röstövervikt och vid lika röstetal genom ordförandens utslagsröst. I undantagsfall må beslut fattas genom telefonkonferens. Vid styrelsemöte föres protokoll vilket justeras av ordföranden. Styrelsen bestämmer i övrigt själv sitt arbetssätt.
10.4 Särskilda åliggande Fastighetsförteckningen skall hållas aktuell och tillgänglig för medlemmar och myndigheter. Medlemsförteckningen skall hållas aktuell och tillgänglig för föreningens medlemmar. Verksamhetsberättelse skall upprättas kalenderårsvis och senast den 20 januari överlämnas till revisorerna.
10.5 Firmateckning föreningen tecknas av tre inom styrelsen utsedda personer, varav två samtidigt.

§11. Ekonomisk förvaltning, räkenskaper Föreningens tillgångar skall förvaltas på ett omsorgsfullt sätt och i enlighet med på förenings- och styrelsemöten fattade beslut. Bokslut skall vara revisorerna tillhanda senast den 20 januari.

§12. Revision
12.1 Revisorerna Revisorer och revisorssuppleanter väljas av årsmötet på ett år. För val må person utanför föreningen komma i fråga. Revisorer och revisorssuppleanter kan omväljas. 12.2 Revision Revisorerna har till uppgift att verkställa årsrevision av räkenskaperna och förvaltningen samt att avge berättelse häröver till årsmötet med klart uttalad till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen. Innan anmärkning göres skall styrelsen beredas tullfälle att lämna upplysningar i saken. Revisionsberättelsen skall undertecknas av de revisorer eller revisorssuppleanter som förrättat revisionen och överlämnas till styrelsen senast den 1 februari. Revisorerna skall när som helst äga tillgång till föreningens räkenskaper och alla övriga handlingar.

§13. Valberedning
13.1 Sammansättning Valberedningen väljes av årsmötet på ett år, Den skall bestå av minst tre föreningsmedlemmar utanför styrelsen. En av medlemmarna utses till sammankallande.
13.2 Uppdrag Valberedningen skall lämna förslag till årsmötet på styrelseledamöter för att fylla uppkomna vakanser och lämna förslag på revisorer och revisorssuppleanter. Det står årsmötet fritt att komplettera valberedningens förslag.

§14. Förslags- och klagorätt Medlem som önskar framlägga förslag för att främja förenings intressen eller som har klagomål att framföra, skall göra detta skriftligt till styrelsen. Styrelsen är skyldig att snarast behandla ärendet och meddela vederbörande sitt beslut. (Ang. motion se §8.2)

§15. Ändring av verksamhetsområdets omfattning Fråga om ändring av föreningens geografiska verksamhetsområde avgöres av föreningsmöte.

§16. Stadgarna
16.1 Ändring av stadgarna Ändring av stadgarna kräver att likalydande beslut fattas på två skilda föreningsmöten. Därvid skall minst ett möte vara årsmöte och minst åtta dagar skall förflyta mellan dessa möten. För beslutsmässighet vid sådant möte krävs att minst 5% av föreningens medlemmar är närvarande. Beslut fattas med kvalificerad majoritet dvs. med minst 2/3 röstövervikt. Om det första av ovan nämnda föreningsmöten är ett årsmöte och minst 10% av föreningens medlemmar är närvarnade, kan beslut om ändring av föreningens stadgar fattas vid detta enda möte om alla närvarnade medlemmar är eniga, I beslutet skall ange tidpunkt för ikraftträdande.
16.2 Tillämpningsförfarande Styrelsen äger fastställa erforderliga tillämpningsföreskrifter till dessa stadgar.
16.3 Stadgarnas delgivning föreningsmedlemmar, revisorer och myndigheter som så önskar skall tillställas föreningens stadgar och tillämpningsföreskrifter.

§17. Föreningens upplösning Föreningens upplösning kräver att likalydande beslut fattas på två skilda föreningsmöten. Därvid skall minst ett möte vara årsmöte och minst åtta dagar skall förflyta mellan dessa möten. I beslut om föreningens upplösning skall ingå föreskrift om förfarande med föreningens tillgångar och handlingar.