Trivsel i området!

Välkommen till Odenslunda villaområde

Vi har en aktiv villaägareförening inom Odenslunda och vi vill gärna ta tillfället i akt att hälsa Er som är nyinflyttade i området hjärtligt välkomna.

Villaägareföreningen har en kontinuerlig kontakt med kommunen och håller medlemmarna informerade om vad som är på gång inom området. Vi stödjer medlemmarna vid kontakter med kommunföreträdare och i olika frågor.

Det är naturligtvis mycket viktigt att vårt samhälle fungerar bra i alla avseenden och vi från villaägareföreningen vill gärna understryka vikten av detta och önskar med detta brev informera om några punkter för allas trevnad.

  • Visa hänsyn till dina grannar, vilket ger en god grannsamverkan.
  • Håll uppsikt över närliggande fastigheter, för att minska brottsligheten.
  • Parkering av bilar skall utföras enligt gällande föreskrifter, ej blockera andras fastigheter, ej heller parkering på trottoarer.
  • Klippning av häckar och ev. buskar som kan skymma sikten för den lokala trafiken.
  • Tvättning av bilar bör ske enligt miljöstadgan, helst vid bilvårdsanläggning.

Trafik och vägfrågor

Vi har från villaföreningen under många år arbetat med trafikfrågorna inom vårt villaområde. Sandavägen och vägarna runt Odenslunda skola har varit föremål för diskussion under en period av dryga 10 år. Idag är Sandavägen betydligt säkrare för oss boende. Vi har dock en bit kvar med vägarna runt skolan.

Aktuella vägavsnitt som diskuteras med kommunen är bl.a. Tolanvägen, Torsvägen, Eddavägen, Frejavägen och Vatthagsvägen där våra medlemmar upplever en allt för hög trafikintensitet med höga hastigheter. Det har också noterats att antalet fordon som brukar dessa vägar för genomfart har ökat betänkligt. Vi har framfört förslag på hastighetsdämpande åtgärder på dessa vägar till kommunens gatuavdelning och yrkat att styrelsen vill ha ett möte med den trafikansvariga på kommunen men har ännu inte fått svar.

Under 2013 genomförde en medlem boende på Sandavägen en ljudmätning som skickades till kommunen. Detta föranledde kommunen att ta fram ett förslag till avledning av trafiken till Breddenvägen genom att bygga om korsningen Breddenvägen/Sandavägen.

Trafikfrågor är mycket viktiga för oss i villaföreningen, detta med tanke på bland annat våra barn och deras väg till skolan.

Park- och lekplatser

Vi har från villaföreningen varit aktiva kring vårt områdes lekplatser och parkområden.

Vi bevakar de frågor som kommer upp. Frågor som berör säkerhet och upprustningsprojekt på våra park- och lekplatser bevakas.


Rosendalsvägen

Lekplatser i Odenslunda:
  • Fritiofs Väg – stor lekplats med gungor för små och stora barn. Rutschkana, klätterställningar, kinagunga mm. Det finns en upphöjd sandlåda för rörelsehindrade. Väl utrustad
  • Mellan Sundsborgsvägen – Frövägen. – stor lekplats med gungor för små och stora barn, rutchkana, klätterställningar mm. Väl utrustad
  • Sundsborgsvägen och Heimdalsvägen – mindre lekplatser
  • Mellan Lokevägen och Odenvägen – mindre lekplats med bla gungor, rutchkana, kinagunga mm
  • Öster om Rosendalsvägen mellan Eddavägarna
Fotbollsplaner: Mellan Torsvägen och Fritiofs väg samt vid Baldersvägen, kallad Baldersplan.
Motionsspår kallat Sandaspåret med ett utegym

Lekplatsen vid Fritiofs väg

Fotbollsplan vid Fritiofs väg

Lekplatsen mellan Sundsborgsvägen och Frövägen